Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WADEVENTS B.V.  

Versie: 2.0 

Datum: 8 september 2022 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van WadEvents B.V. ter zake van haar Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere  Overeenkomst tussen WadEvents en Opdrachtgever. Bepalingen of voorwaarden gesteld door  Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor  WadEvents alleen bindend indien en voor zover deze door WadEvents uitdrukkelijk schriftelijk  zijn aanvaard. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van  Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing. 

1 Definities  

1.1 Algemene  Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden; 

1.2 Dienst(en): Alle door WadEvents aan Opdrachtgever geleverde diensten  en alle andere door WadEvents ten behoeve van  Opdrachtgever verrichte werkzaamheden in het kader van  de Overeenkomst, waaronder met name begrepen de  organisatie van zakelijke events in het Waddengebied. 

1.3 Opdrachtgever: De rechtspersoon die WadEvents de opdracht geeft  Diensten te verlenen; 

1.4 Overeenkomst: De tussen WadEvents en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht, waarbij WadEvents zich verbindt bepaalde werkzaamheden te verrichten; 

1.5 WadEvents: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  WadEvents B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te  (8881GH) West-Terschelling aan de Steven Wiegmanlaan  21, ingeschreven in het register van de Kamer van  Koophandel onder nummer 54756022. 

2 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst  

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van WadEvents zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of  aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding kan door  WadEvents altijd worden herroepen, ook indien een termijn voor aanvaarding is gesteld. 

2.2 Het aanbod gaat uit van de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever  verstrekte gegevens. Wanneer de door Opdrachtgever verstrekte gegevens wijzigen is  WadEvents gerechtigd het aanbod te wijzigen. 

2.3 Na de aanvaarding van een offerte of aanbieding wordt door WadEvents een Overeenkomst in de vorm van een opdrachtbevestiging opgesteld. De Overeenkomst  komt pas tot stand door schriftelijke ondertekening van de opdrachtbevestiging door  de Opdrachtgever. Kennelijke (schrijf)fouten of vergissingen binden WadEvents niet. 

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht WadEvents niet tot het verrichten van een  gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

3 Uitvoering van de Overeenkomst  

3.1 WadEvents zal zich inspannen om de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te  voeren, overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Indien voor de uitvoering van de Diensten een termijn is overeengekomen, dan is dit  nooit een fatale termijn.  

3.2 WadEvents heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden die door  haar ingeschakeld worden.  

3.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WadEvents aangeeft  dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te  begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig  aan WadEvents worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst  benodigde gegevens niet tijdig aan WadEvents zijn verstrekt, heeft WadEvents het recht  de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging  voortvloeiende extra kosten volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven aan de  Opdrachtgever in rekening te brengen.  

4 Wijziging van de Overeenkomst  

4.1 Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of  aanwijzing van de Opdrachtgever, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in  kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties  hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen is. Daardoor kan ook de  oorspronkelijk overeengekomen vergoeding worden verhoogd of verlaagd. WadEvents 

zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de  Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden  gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de  Overeenkomst. 

4.2 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is  WadEvents gerechtigd om daaraan uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is  gegeven door de binnen WadEvents bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord  is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden,  daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal  worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van WadEvents op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de  Overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 

4.3 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan WadEvents een verzoek tot wijziging van de  Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou  kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te  leveren zaken. 

5 Opschorting en ontbinding 

5.1 In aanvulling op artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek is WadEvents bevoegd de  nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst per direct te  ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling, indien: 

  1. a) De Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of  niet tijdig nakomt; 
  2. b) Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van  WadEvents kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de  oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden en prijs zal nakomen; 
  3. c) Dan wel dat WadEvents goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in  zijn verplichtingen uit de Overeenkomst tekort zal schieten. 
  4. d) Indien Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, haar eigen  faillissement aanvraagt-, is aangevraagd, of is uitgesproken, de onderneming  van Opdrachtgever is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van  een fusie/overname, of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van  Opdrachtgever beslag is gelegd. 

5.2 Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet  nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is WadEvents gerechtigd  de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige  verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling,  terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of  schadeloosstelling is verplicht. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de  vorderingen van WadEvents op de Opdrachtgever tevens onmiddellijk opeisbaar.  

5.3 Indien WadEvents tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de  Overeenkomst, wordt zij eerst gedetailleerd schriftelijk in gebreke gesteld met een  redelijke termijn van dertig (30) kalenderdagen om alsnog na te komen, alvorens  Opdrachtgever tot ontbinding van de Overeenkomst over mag gaan. 

6 Tussentijdse opzegging (annulering)  

6.1 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst gedeeltelijk of volledig opzegt zullen de  annuleringskosten worden gerekend conform de wijzigings- en annuleringsstaffel  zoals opgenomen in de Overeenkomst. 

6.2 Bij opzegging van de Overeenkomst korter dan vier (4) weken voor aanvang van de  Dienst(en), is Opdrachtgever het volledige bedrag conform de Overeenkomst verschuldigd aan WadEvents. 

7 Betalingsvoorwaarden  

7.1 De vergoeding voor de door WadEvents geleverde Diensten is opgenomen in de  Overeenkomst.  

7.2 Alle in een offerte, aanbieding of Overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW  en andere heffingen van overheidswege en, eventuele in het kader van de  Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en  administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

7.3 Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) kalenderdagen na  factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door WadEvents aangegeven. WadEvents is  gerechtigd om periodiek te factureren. 

7.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is  de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor verdere  ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is dan de wettelijk handelsrente  verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het  moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het  volledig verschuldigde bedrag. 

7.5 De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het aan WadEvents verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de  betalingsverplichting niet op. 

7.6 Indien WadEvents een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde  facturen langs gerechtelijke weg dient te incasseren, is Opdrachtgever, naast de  verschuldigde hoofdsom en de wettelijke handelsrente, tevens gehouden alle in  redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De  vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt  vastgesteld conform het geldende ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke  incassokosten’. 

7.7 Indien na totstandkoming van de Overeenkomst kostprijsverhogende factoren met  betrekking tot de Diensten optreden, waaronder maar niet uitsluitend, inkoopprijzen,  lonen of belastingen kunnen deze kosten door WadEvents worden doorberekend aan  de Opdrachtgever. 

8 Gegevensbescherming  

8.1 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden door WadEvents  persoonsgegevens verwerkt, met name van medewerkers van Opdrachtgever. Bij de  verwerking van persoonsgegevens wordt WadEvents aangemerkt als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening  gegevensbescherming. 

8.2 Opdrachtgever garandeert dat de verstrekking van persoonsgegevens aan WadEvents  geen inbreuk maakt op de (privacy)rechten van de betrokken personen.  

9 Overmacht  

9.1 In aanvulling op artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek wordt onder overmacht  verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van WadEvents,  waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer  mogelijk is. 

9.2 Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet  beperkt tot; niet-nakoming van een ingeschakelde derde, ziekte van personeel van  WadEvents zelf of een derde, stakingen bij WadEvents of een derde, abnormale  weersomstandigheden en overheidsmaatregelen die nakoming van de Overeenkomst  belemmeren.  

9.3 WadEvents kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen  uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2)  maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder  verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

9.4 Voor zover WadEvents ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit  de Overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of deze kan blijven nakomen, en aan  het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is  WadEvents gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte  apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er  sprake van een afzonderlijke Overeenkomst. 

10 Aansprakelijkheid  

10.1 Opdrachtgever garandeert zich afdoende te hebben verzekerd middels een  bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en evenementenverzekering. Op verzoek van  WadEvents zal Opdrachtgever een bewijs overleggen waaruit de verzekeringsdekking blijkt. 

10.2 Wadevents is niet aansprakelijk voor schade, tenzij deze schade valt onder de dekking  van haar algemene aansprakelijkheidsverzekering (tot maximaal het bedrag dat door  haar verzekering wordt uitgekeerd) te vermeerderen met het eigen risico. De  aansprakelijkheid van Wadevents voor niet-verzekerde schade, is in alle gevallen  beperkt tot enkel de directe schade met een maximum van € 25.000,-.

10.3 WadEvents is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, imagoschade en  schade door bedrijfsstagnatie. 

10.4 De beperking van aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden is niet van  toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van  WadEvents of haar leidinggevenden. 

10.5 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen met betrekking tot  (beperkingen en uitsluitingen van) aansprakelijk van WadEvents gelden mede ten  gunste van alle (rechts)personen, ingeschakelde derden en/of hulppersonen en/of  ondergeschikten waarvan WadEvents zich bij de uitvoering van de Overeenkomst  bedient. 

10.6 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die  Opdrachtgever jegens WadEvents heeft, dienen binnen twaalf (12) maanden na het  moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijs had kunnen  zijn, schriftelijk door WadEvents te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen  te vervallen 

10.7 Opdrachtgever vrijwaart WadEvents voor aanspraken van derden (waaronder, maar niet  beperkt tot deelnemers en bezoekers), die in verband met de uitvoering van de  Overeenkomst schade lijden. 

10.8 Indien de Opdrachtgever in gebreke is in de deugdelijke nakoming van de  Overeenkomst, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van  WadEvents die daardoor direct of indirect ontstaat. 

11 Toepasselijk recht en geschillen  

11.1 Op de rechtsverhoudingen tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van  toepassing. 

11.2 Alle geschillen die tussen WadEvents en Opdrachtgever mochten ontstaan worden  voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.  

11.3 Bij een geschil zullen partijen zich eerst tot het uiterste inspannen om het geschil in  onderling overleg op te lossen voordat een gerechtelijke procedure wordt gestart. 

12 Overige bepalingen  

12.1 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg  daarvan. 

12.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment  geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. WadEvents en de  Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van  de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het  doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

12.3 Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit de  Overeenkomst, dan geldt de bepaling uit de Overeenkomst.